المطابقة المثالية
، لشركتك

اكتشف خدماتنا المخصصة للشركات

التوظيف بوِساطة الوكالة

Un supporto per le attività di البحث, لاختيار e وإدارة الموظفين.

حزمة رقمية

كل وثائقك متاحة على مدار الساعة في منطقتك الخاصة صفحتك الخاصة.

الإدما

التكوين: لإعادة توظيف تلبي احتياجات الشركات.

البحث والانتقاء

أفضل المواهب لاحتياجات شركتك.

UP WORLDWIDE

La prima filiale di UP باكستان

Ci troviamo nel centro produttivo del paese, nella regione del Punjab

E’ una sede interamente dedicata alla selezione e formazione di personale altamente specializzato أنحاء portare in Italia, in modo da soddisfare la crescente richiesta di competenze specifiche nel mercato Italiano e per fornire nuove opportunità ai lavoratori qualificati in Pakistan.

أحدث الأخبار من عالم العمل

Un impegno concreto per la Parità di Genere e l’Inclusione

5 aspetti cruciali da controllare nel contratto di lavoro.

Greenjobs: la nuova frontiera del mondo del lavoro

Come e quando dare le dimissioni

Supporto per la Formazione e il Lavoro: rimedio al RDC

Decreto Lavoro: Welfare aziendale

Bonus assunzioni donne 2023

Come l’IA cambierà il mondo del lavoro

Sindrome di Burnout

Gap salariale: un confronto tra generazioni.

UP Lavoro insieme all’Università Sanity di Bacau.

L’impronta dei giovani nel mondo interinale.

L’importanza della saute mentale e fisica nel Mondo del lavoro:

Gestire lo stress sul lavoro: strategie efficaci.

I Vantaggi della Somministrazione

Maternità sul lavoro: diritti e tutele.

La trasformazione digitale nelle agenzie interinali

Come leggere una busta paga

La chiave per emergere nel mercato del lavoro

Il futuro del lavoro in Italia: opportunità e sfide per i giovani professionisti

Comunicazione lavoratori somministrati 2022

I vantaggi dell’outsourcing

Categorie protette, legge 68/99

Lettera di presentazione: come scriverla?

Affrontare un colloquio di lavoro

Come si crea un CV?

دورات تدريبية

تأهيل لأي سوق عمل.

COMING SOON

تطبيق الويبإدارة كاملة لسير العمل

-فئات محمية

الاندماج e والدعم: ثروة من الأشخاص

التوظيف الدولي

اختيار أفضل الكفاءات من جميع أنحاء العالم..

Che lavoro stai cercando?

المكتب – الإدارة
Sanità
المطاعم – السياحة
Rifiuti
Pulizie
Operai e Produzione
Operaio donna lavoratrice in fabbrica
العمال - تشكيل المعادن
اللوجستيك
Idraulica
Engineering
Elettrico
البناء

Hai qualche dubbio? Consulta le nostre أسئلة شائعة

La durata massima consentita è di 24 mesi complessivi presso il medesimo utilizzatore. In caso di somministrazione di lavoro presso diversi utilizzatori, tra l’Agenzia per il Lavoro e il lavoratore non è possibile superare la durata massima. complessiva di 48 mesi

Alla fine di un contratto di lavoro temporaneo, il dipendente temporaneo può essere riassegnato a un’altra posizione temporanea o potrebbe ricevere un’offerta di lavoro a tempo pieno dall’azienda ospitante.

Il tempo necessario per creare un contratto di lavoro è di 10 giorni per un contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi, mentre 20 giorni per un contratto superiore ai 6 mesi, incluso il tempo indeterminato.

In virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art.35, comma 1)

I lavoratori licenziati per mancato superamento della prova possono percepire l’indennità NASPI, non essendoci alcuna esclusione in merito, ma devono ricorrere i presupposti previsti dalla normativa, ossia la perdita involontaria del rapporto di lavoro e il requisito contributivo.

على عكس التمديد لا يوجد حد أقصى لعدد تجديدات العقد المؤقت.. È possibile, quindi, stipulare anche più di 4 rinnovi del contratto.

Seguici sui nostri social!

Rimani aggiornato sulle ultime offerte e non perderti le novità di UP Lavoro!